ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

Oxidaan bv

Kapelwijk 18 9250 – Waasmunster BelgiĆ«

BTW: BE0687899056
1. Onderhavige voorwaarden zijn alleen van toepassing behalve uitdrukkelijke afwijkingen in de bestelbon/het contract.
2. Betwistingen betreffende de factuur moeten op straffe van verval per aangetekend schrijven gemeld worden met alle uitleg, binnen de acht dagen na datum van deze factuur.
3. Facturen zijn binnen de 15 dagen betaalbaar op ons adres en uitsluitend op de rekening vermeld op de factuur. De op vervaldag niet betaalde facturen zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van schadevergoeding verhoogd worden met 20%, met een minimum van 50 euro, onafgezien eventuele gerechtskosten. Daarnaast is een intrestvergoeding verschuldigd van 1,5% per maand vanaf de factuurdatum.
4. Elke betaling wordt op de dag van betaling eerst op de vervallen interesten toegerekend en het saldo op het hoofdbedrag en de schadevergoeding.
5. In geval van niet-betaling op de vervaldag heeft Oxidaan het recht de uitvoering van zijn eigen verplichtingen op te schorten tot op datum van de volledige betaling van de factuur. 
6. Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Dendermonde.
7. Het Belgische recht is alleen van toepassing.